Category Archives: บทความ

การศึกษาขอเอี่ยวปฏิรูป.. กลางกระแสการเมืองเชี่ยว

ท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูป หากจะมองข้ามการปฏิรูปการศึกษาไปเลยก็ใช่ที่ เพราะที่ผ่านมา การศึกษาไทยประสบปัญหาทั้งแนวลึกและแนวกว้างแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ การศึกษาไทยจะก้าวไปอย่างไร มาลองดูมุมของนักศึกษากัน

นพ.ประเวศ ชี้ ” โรงเรียนสุขภาวะ” เป็นการปฏิรูปประเทศไทย

ศ.นพ.ประเวศ ชี้ “ โรงเรียนสุขภาวะ” เป็นการปฏิรูปประเทศไทยที่สำคัญ สามารถเปลี่ยนการศึกษาที่สร้างความสุข หยุดสอนเด็กเรียนรู้แบบท่องจำ ด้าน รศ.ดร.ประวิต เห็นพ้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสุขใน 4 มิติ

LEC สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้กล้าคิดนอกกรอบ เปลี่ยนวิธีการสอน เน้นผู้เรียนมีสุข

โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change : LEC) ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ยกคุณภาพโมเดลสอนเด็กชนบท

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และหัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา จัดกิจกรรม “การพัฒนาระบบ QA และ CQI กลุ่มที่ 3″

นักวิชาการชี้ปฏิรูปครู ศธ.ต้องฟื้นโครงการ “ครูพันธุ์ใหม่”

นักวิชาการแนะปฏิรูปครูต้องเริ่มต้นที่การผลิต จี้ ศธ.ฟื้นโครงการครูพันธุ์ใหม่ ชี้ข้อดีคัดคนดี คนเก่งมาเป็นครู เสนอไอเดีย เปลี่ยนวิธีให้ทุนตรงที่คณะ ไม่ผ่านมหา’ลัยเช่นที่ผ่านมา

เจาะปัญหาการศึกษาไทย (จบ) ทางเลือกต้องหลากหลาย

ในตอนที่แล้ว เราได้สะท้อนปัญหาการศึกษาไทย ทั้งค่านิยมของผู้ปกครองที่เปรียบเทียบไม่ว่าเด็กวิทย์กับเด็กศิลป์ หรือเด็กสายสามัญกับสายอาชีพ โดยเชื่อว่าแผนการเรียนสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21: บทเรียนจากงานสัมมนา “บูรพาภิวัตน์”

ระบบการศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

แนวคิดการพัฒนาสุขภาวะ

แนวคิดการพัฒนาสุขภาวะโดยใช้ฐานโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะประชากรประเทศที่เป็นเยาวชนในวัยเรียนแทบจะทั้งหมดอยู่ในระบบโรงเรียน ดังนั้นการปลูกฝังเรื่องสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ได้จะหล่อหลอมเยาวชนของประเทศให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาวะเมื่อเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะแก่ผู้เรียนได้ เป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะในบริบทโรงเรียนมี 4 ด้านคือ กาย ใจ จิต และสังคม ซึ่งคำว่า “สุขภาพ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้พยายามอธิบายว่าต้องให้ความหมายกว้างขวางขึ้นจนสามารถทะลุกรอบการมองสุขภาพแบบเดิมที่นิยามสุขภาพคือ “การไม่เป็นโรค” และมองปัญหาสุขภาพคือ “เชื้อโรคที่สามารถกำจัดได้ด้วยวัคซีนและยา” เท่านั้น นิยามของสุขภาพแนวใหม่จึงมองสุขภาพคือ “สุขภาวะที่ครอบคลุมและบูรณาการทั้งมิติของกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เข้าเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในตัวมนุษย์และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคม”

กัมพล เจริญรักษ์ ปณิธานห้าข้อ

กัมพล เจริญรักษ์ “ปณิธานห้าข้อ” ไว้สำหรับคุณครูเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน หนึ่ง ตอนเป็นเด็กต้องการอย่างไร ก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นกับเด็ก สอง รักเด็กทุกคน ให้เกียรติ หาข้อดีของเขาและสร้างเสริมส่วนนี้ สาม ไม่ปล่อยให้เด็กล้มเหลวแม้แต่คนเดียว สี่ ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป ถามตัวเองเสมอว่าทำให้ดีกว่านี้อีกได้หรือไม่ ห้า ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ไปทำอาชีพอื่น เพราะ “ปณิธานห้าข้อ” ของครูวิเชียร ทำให้ผมนึกได้ขึ้นมาทันทีว่า เป็นเรื่องเดียวกันในระบบสาธารณสุขได้เลย เพียงปรับคำพูดบางคำก็จะกลายเป็น “ปณิธานห้าข้อสำหรับแพทย์พยาบาล” ได้ ข้อที่หนึ่ง ผมเห็นว่าสามารถใช้ความรู้สึกข้อนี้ เป็นแนวทางหลักในการดูแลรักษาคนไข้ได้เป็นอย่างดี ตอนที่เราเป็นคนไข้ […]

“ทำไมการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า”

โดย…ร้อยตำรวจเอกหญิง อาภรณ์ รัตน์มณี อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8               ทำไมระบบการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า “การศึกษา” นับว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่น ๆ ด้วย เพราะไม่ว่าจะทำการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถทำได้หลาย ๆ รูปแบบ อย่างที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนโดยต้องคำนึงถึงการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำนำโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก สำหรับการศึกษาในประเทศไทย หากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลาย ๆ ฝ่ายกำลังเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการศึกษาของไทยกำลังมีปัญหา จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม ซึ่งมีการทำวิจัยออกมาหลาย ๆ […]