Category Archives: โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

บ้านแก้งเรืองพัฒนา ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี จ.อุบลราชธานี วิถีเพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน

โพสต์ by โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี.

PBL | เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนบูรณาการ Problem Based Learning (PBL) ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบ ทองมาก โดยโรงเรียนที่สนใจ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) 20 คน บ้านขะยูง 19 คน บ้านทุ่งยาวคำโปรย 13 คน บ้านทุ่งโพธิ์ 2 คน บ้านโศกขามป้อม 3 คน รวม 57 […]

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ” โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ พัฒนาระบบ QA and EQI

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ดร.เบญจรัตน์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทยาลัยมหาสารคาม นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมโครงการ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ พัฒนาระบบ QA and EQI ที่โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก […]

โรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี“กิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ โรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี“กิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา”

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันประชุมวางเเผนการดำเนินโครงการ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร. ประวิต เอาราวรรณ์ เเละคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันประชุมวางเเผนการดำเนินโครงการ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน ได้เข้าร่วมอบรมครูผู้จัดทำเว้ปไซต์ของโรงเรียน โดยคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ป.๔ โรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ป.๔ โรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี อาทิตย์ที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 4 พาส2

วันที่ 11-13 มีนาคม 2556 การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 4 พาส2 โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม -โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนี -โรงเรียนบ้านไฮตาก -โรงเรียนกุดเชียงมุน -โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนต้นเเบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 4

วันที่ 11-13 มีนาคม 2556 การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม -โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนี -โรงเรียนบ้านไฮตาก -โรงเรียนกุดเชียงมุน -โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนต้นเเบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน