Category Archives: บทความ

ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา(CRES) ได้จัดประชุมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนในโครงการ เสริมพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนระยะที่ 2

โพสต์โดยศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (ศอฉ) .

เรื่องเล่าคณบดี

E-Book เรื่องเล่าคณบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 – 2557 ดาวน์โหลด เรื่องเล่าคณบดี

สมัชชาการศึกษาจี้ปฏิรูปรอบใหม่

จากการเสวนาเวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา : เวทีกลุ่ม เครือข่าย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักวิชาการแนะ 3 แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

เครือข่ายสภาคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนุน “ครูตู้” ลดช่องว่างการศึกษาไทย

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยีและโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น การแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาไทยถือเป็นสิ่งสำคัญ