Category Archives: โรงเรียนบ้านหนองดุม

ที่อยู่ หมู่ 15 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนที่นี่จะเรียน วิชาจิตศึกษา วันนี้นักเรียนได้ใช้ดอกดาวเรืองในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะความงอกงามด้านในโดยใช้ฐาน ใจ เป็นหลัก โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ” โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ พัฒนาระบบ QA and EQI

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ดร.เบญจรัตน์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทยาลัยมหาสารคาม นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมโครงการ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ พัฒนาระบบ QA and EQI ที่โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก […]

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันประชุมวางเเผนการดำเนินโครงการ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร. ประวิต เอาราวรรณ์ เเละคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันประชุมวางเเผนการดำเนินโครงการ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน ได้เข้าร่วมอบรมครูผู้จัดทำเว้ปไซต์ของโรงเรียน โดยคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เข้ารับการอบรมกิจกรรมทำเเผน PBL รุ่นที่ 3

วันที่ 8-10 มีนาคม 2556 -โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย -โรงเรียนบ้านหนองดุม -โรงเรียนบ้านหนองขุ่น เข้ารับการอบรมกิจกรรมทำเเผน PBL รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนต้นเเบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน