คณะทำงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 2. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
 3. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 4. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
 5. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
 6. นพ.ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ หัวหน้าโครงการ : ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. อาจารย์ วิเชียร ไชยบัง นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 3. รศ.ดร.เชาวลิต ชูกำแพง นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. อาจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์ นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. อาจารย์ พรรณทิพย์พา ทองมี นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 8. อาจารย์ ภาณุวัฒน์ บุญเย็น นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 9. อาจารย์ศุพาภร เชื้อพระคา นักวิชาการพี่เลี้ยง : ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการสำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 10. นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี ผู้ประสานงาน : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 11. นางสาวผกามาศ ภูสิงห์ : ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 12. นายณัฐพงษ์ ทาหนองบัว : ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น