Category Archives: วีดีโอ

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี จ.อุบลราชธานี วิถีเพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน

โพสต์ by โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี.

ข้อเสนอขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะหัวหน้า “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ โดย ศ.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการปฏิรูปหลักสูตร และในฐานะหัวหน้าโครงการ “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ท่านมองอย่างไรติดตามได้กับวีดีโอนี้ครับ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ต่างตื่นตัว และมีการพูดถึงบ่อยมากเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการปรับกระกวนการเรียนการสอนให้เด็กไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศที่นับวันยิ่งมีการแข่งขันสูง

เสียงประชาชนฯ ถามหาพลังร่วมปฏิรูปการศึกษา

การศึกษาที่ดี มีคนทำอยู่มากมาย .. คิดได้ ทำได้ แต่ไปไม่ถึงการปฏิรูป ชมย้อนหลัง เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556