โรงเรียนที่ร่วมโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (ขยายโอกาส) หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 นายวิเชียร การดี  
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน บ้านโนนแต้ ตำบลบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 นายจักรกฤษ สุวรรณโท  
โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 11 บ้านดอนหวาย ตำบลศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 นายทองย่อม สาครสูงเนิน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย (ขยายโอกาส) บ.สมสะอาด ม.1 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 นายทันใจ สายแวว  
โรงเรียนบ้านไฮตาก (ขยายโอกาส) บ.ไฮตาก ม.7 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จงอุบลราชธานี 34160 นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ  
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (ขยายโอกาส) บ.แก้งเรือพัฒนา ม.15 ต.นาจะหลวย อ .นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์  
โรงเรียนบ้านหนองดุม (ขยายโอกาส) บ.หนองดุม ม.4 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 นายสมพร สอดศรี  
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน บ.กุดเชียงมุน ม.8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 พ.อ.อ.วีระพงษ์ ศรีวรรณะ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านไร่ บ.ไร่ ม.5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 นายอารมณ์ ศรีแสง  
โรงเรียนอาโอยาม่า 2 หมู่ 1 บ้านด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130 นายสามารถ ดวงคำน้อย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านเหล่าปาเป้ด บ้านเหล่าป่าโป้ด หมู่ที่ 11 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 นายประศักดิ์ชัย อู่ทา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว บ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 นายชยพล แก้วสาระ  
โรงเรียนราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 นายจิรพงษ์ บุญเสนา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านนาเจริญหนองแดง หมู่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวั ดอำนาจเจริญ 37210 นายสมชัย สอนวงค์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 1

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนมะค่าวิทยา 2108/1 บ้านเพาววะพรรณ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียน ที่อยู่ ผู้อำนวยการ เว็บไซต์
โรงเรียนจำนันสายเจริญ หมู่ 7 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายจิมจง ทองคำวัน  
โรงเรียนบ้านขะยูง หมู่ 16 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายอินสร หนูพัฒน์  
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายลมัย พวงเพ็ชร  
โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย หมู่ 5 บ้านคำโปรย ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายกัมพล เจริญรักษ์  
โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) หมู่ 2 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน  
โรงเรียนนาขนวน บ้านนาขนวน หมู่ 7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายสังคม อินทร์ขาว  
โรงเรียนปะทาย บ้านปะทาย หมู่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นายสมศักดิ์ ประสาร  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2 thoughts on “โรงเรียนที่ร่วมโครงการ

 1. jim

  โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป.ศก.4
  เว็บไซต์ http://202.143.189.146/jss/ และ facebook
  ที่ http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003554981618&sk=wall

  Log in to Reply
 2. kan

  ดีใจมากเลยค่ะ ที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนของประเทศชาติ

  Log in to Reply

Leave a Reply