คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา / คณะกรรมการดำเนินงาน / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง นักวิชาการพี่เลี้ยง
ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง นักวิชาการพี่เลี้ยง
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน นักวิชาการพี่เลี้ยง
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.มานิต อาษานอก นักวิชาการพี่เลี้ยง
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์ นักวิชาการพี่เลี้ยง
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครูพรรณทิพย์พา ทองมี นักวิชาการพี่เลี้ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ครูภาณุวัฒน์ บุญเย็น นักวิชาการพี่เลี้ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ครูศุพาภร เชื้อพระคา นักวิชาการพี่เลี้ยง
หัวหน้างานโครงการสำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี ผู้ประสานงานโครงการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวผกามาศ ภูสิงห์ ผู้ประสานงานโครงการ
นักวิชาการพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น