คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา / คณะกรรมการดำเนินงาน / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
นพ.ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น