ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา / คณะกรรมการดำเนินงาน / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

นายวิเชียร การดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่

ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

นายจักรกฤษ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน

ตำบลบ้านท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายทองย่อม สาครสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น

ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

นายทันใจ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย

ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮตาก

ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมพร สอดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม

ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

พ.อ.อ.วีระพงษ์ ศรีวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่

ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

นายสามารถ ดวงคำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาโอยาม่า 2

ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

นายประศักดิ์ชัย อู่ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าปาเป้ด

ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายชยพล แก้วสาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

นายจิรพงษ์ บุญเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์บำรุง

ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

นายสมชัย สอนวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญหนองแดง

ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

——-
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าวิทยา

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายจิมจง ทองคำวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนันสายเจริญ

ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายอินสร หนูพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง

ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายลมัย พวงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายกัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสังคม อินทร์ขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขนวน

ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมศักดิ์ ประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทาย

ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น