Author Archives: Montree Wongsaphan

“นิทานกับการสอนคณิตศาสตร์”

อาจารย์ ดร.มนตรี   วงษ์สะพาน

          นิทาน เป็นเรื่องเล่าจากจินตนาการที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน จากอดีตมนุษย์เราใช้นิทานเพื่อสอนความรู้ สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และใช้เพื่อสร้างความบันเทิง จนกระทั่งนิทานมีการพัฒนาต่อยอดจากเรื่องราวสั้นๆ จนกระทั่งกลายเป็นมหากาพย์ และแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในแทบทุกสังคมมนุษย์ การเล่านิทานเปรียบเสมือนตัวแทนของการสั่งสอนและการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการอ่านและการเล่าสืบต่อกันมาของคนในท้องถิ่นหรือในสังคมนั้นๆ Continue reading

การเรียนรู้จากการเล่น นักเรียนได้อะไร

อาจารย์ ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน

          หลายทศวรรษที่ผ่านมา ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในชีวิตได้คือความรู้จากตำราเท่านั้น  จึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาในตำราและพยายามยัดเยียดความรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา ด้วยเนื้อหาที่ต้องเรียนนั้นมีมากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่มีจึงไม่

เพียงพอสำหรับกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องลงมือปฏิบัติ รวมทั้งไม่เห็นความสำคัญของเรียนรู้จากการเล่น โดยที่ครูมักจะมองว่าสิ่งที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่นั้นเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด เมื่อครูมองข้ามการเรียนรู้จากการเล่น จึงเป็นการมองข้ามการเรียนรู้แบบองค์รวมของผู้เรียน โดยเฉพาะการละเล่นในท้องถิ่นอันเป็นกระบวนการฝึกฝนทักษะหลายๆ อย่างของผู้เรียน เช่น ทักษะทางร่างกาย ทักษะทางสังคม หรือแม้กระทั่งทักษะการคิด และทักษะทางอารมณ์ Continue reading

Category: บทความ Tags: สุขภาวะในโรงเรียน, โรงเรียนเป็นสุข