วัคซีนภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพทางกาย

By | September 20, 2013 | Tweet

วันที่ 18 กันยายน 2556 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสก ได้เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนตามแผนและมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยวัคซีนที่ให้กับนักเรียนในครั้งนี้คือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก จึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply