กิจกรรมร่วมสร้างคนดีศรีปะทาย | โรงเรียนบ้านปะทาย

By | July 28, 2014 | Tweet

สุดท้ายหลอมรวมความคิดร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างคนดี คนเก่งยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply