Body scan | โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน รุ่น 1

By | September 9, 2014 | Tweet

ภาคเช้าวันที่ห้าของการเรียนรู้(5 กันยายน 57) ร่วมเรียนรู้ การสร้าง soft skill สร้างเด็กให้รักการอ่าน ฝึกทำ BODY SCAN ผลัดเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการฝึกปฎิบัติ ให้เกิดความคุ้นชิน

โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply