การศึกษาในศตวรรษที่ 21

By | October 14, 2013 | Tweet

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ต่างตื่นตัว และมีการพูดถึงบ่อยมากเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการปรับกระกวนการเรียนการสอนให้เด็กไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศที่นับวันยิ่งมีการแข่งขันสูง

ที่ผ่านมาก็มีผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาได้แสดงถึงมุมมอง แนวทางการปรับตัว รวมถึงอุปสรรคปัญหาความท้าทายต่างๆ ในแต่ละมุมมองของแต่ละท่านแตกต่างกันไป ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์หากมีการปรับปรุงแก้ไข และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อนำวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ต่างๆ มาปรับใช้กับสถานศึกษาของท่าน หรือแม้แต่การปรับการสอนของตัวท่านเองหากท่านเป็นครู หรือปรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหากท่านเป็นครูหรือเป็นนักเรียน

มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้าง โพสนี้ผมขอรวบรวมคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจาก Youtube สำหรับมุมมองแต่ละท่านเป็นอย่างไรลองติดตามชมกันครับ

1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES) ได้พูดไว้เมื่อครั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Problem-based Learning) วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

2. วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 – วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และค­ุณภาพเยาวชน ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัด­การความรู้เพื่อสังคม และนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ได้ให้ทัศนะถึงการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้­อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง (ผู้โพสวีดีโอ duangkamol KAY)

3.ความท้าทายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรยายโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่สายวิชาการ(NAS)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้โพสวีดีโอ LIKMUTT)

4.การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 – ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสน­เทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 อาคารเพียรวิจิตร ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้โพสวีดีโอ KKUChannel KhonKaen )

5. เด็กยุคใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 - เมื่อกระแสความต้องการของตลาดแรงงานโลก พบว่า การมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต และทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี สสค.จึงได้จัดฐานวัดทักษะเด็กไทยว่าเตรียม­พร้อมหรือไม่สู่การมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ปี 2556 (ผู้โพสวีดีโอ QLFthailand)

6.ครูสอนดีกับเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 – ที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดแถลงข่าว “ครูสอนดีกับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21″

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


Leave a Reply