การพัฒนาระบบ QA and CQI กลุ่มที่ 1

By | October 13, 2013 | Tweet

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (Centre for Research on Education System: CRES) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบ QA และ CQI ณ โรงเรียนบ้านเหล่าปากเป้ด และโรงเรียนนาเจริญหนองแดง (กลุ่มที่ 1 มุกดาหาร)โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณครูวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มมส และหัวหน้าโครงการฯ ได้บรรยายเพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกับคณะครูโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

1

ณ โรงเรียนบ้านเหล่าปากเป้ด

ณ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง

สรุปผลการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply