กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556

By | December 19, 2013 | Tweet

12

กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

22 ธันวาคม 2556
13.00 – 16.00 น. ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศน์ ณ ห้องประชุมแมจิก 1 ชั้น 1
16.00 – 22.00 น. จัดนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน

23 ธันวาคม 2556
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลลูม (แกรนด์ A, B, C) ชั้น 3
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด ชมวิดีทัศน์กระบวนการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
09.30 – 10.30 น. ปาฐกถานำเรื่อง ” การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “ทำไมตัองโรงเรียนสุขภาวะ”   ผู้ร่วมเสวนา 1. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  2. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  3. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ 4. นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ  5. คุณประสาน อิงคะนันท์ ผู้ดำเนินรายการคนค้นคน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30 – 14.30 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ห้อง
ห้อง 1 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป้าหมาย “นักเรียนเป็นสุข” โดย ตัวแทนผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคะนันท์ จากทีวี บูรพา ห้อง 2 กระบวนการสร้างสุขในชั้นเรียน โดยตัวแทนครูผู้สอนจากโรงเรียนต่างๆ ดำเนินรายการ โดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ จาก Thai PBS
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะ

24 ธันวาคม 2556
08.30 – 09.00 น. รับฟังนโยบายการพัฒนาโรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะของ สสส. (ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2) โดย นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์
09.00 – 09.30 น. นำเสนอแนวคิด โรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะ โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
09.30 – 10.15 น. นำเสนอแนวคิดและกระบวนการเทียบระดับ (Benchmarking) เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะโดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะโดยกระบวนการเทียบระดับ (Benchmarking)
ตามกลุ่มโครงการ 9 กลุ่ม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. อภิปรายและหาข้อสรุปคุณลักษณะตามองค์ประกอบโรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. แนวทางการดำเนินการโรงเรียนเป็นฐานสร้างสุขภาวะในระยะต่อไป

Download กำหนดการ PDF

Category: เรื่องเด่น Tags: cres, กำหนดการ, สัมมนาวิชาการ

About CRES ADMIN

ผู้ดูแลระบบ CRES (โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply