นักวิชาการแนะ 3 แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

By | March 29, 2014 | Tweet

311774_1821539797871_212623983_nเครือข่ายสภาคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะหัวหน้า “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” กล่าวว่า ปัญหาการศึกษาของไทยยังไร้ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ขณะที่การพัฒนายังขาดทิศทางและความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เด็กมักใช้เวลาหมดไปกับการทำกิจกรรม

ทั้งนี้ เสนอแนวทางปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ คือปรับบทบาทหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎหมาย จัดระบบงบประมาณที่ถึงตัวผู้เรียน ภายใต้การกำกับของกรรมการโรงเรียน ใช้มาตรการภาษีจูงใจภาคเอกชน และจัดคูปองการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส

ส่วนการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา ต้องการให้ปรับระบบผลิตครูที่เน้นการปฏิบัติจริง ปรับระบบวิทยฐานะให้สะท้อนผลลัพท์ที่นักเรียน ปรับให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกำกับและประเมินครู รวมทั้งจัดสรรอัตรากำลังครูให้เหมาะสมกับโรงเรียน ขณะที่การปฏิรูปที่ตรวจสอบได้เห็นว่าควรปรับปรุงความผิดชอบทุกระดับ ลดขนาดห้องเรียน รวมถึงกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ 25 มีนาคม 2557

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply