Body scan | ครูโรงเรียนบ้านปะทาย

By | July 8, 2014 | Tweet

คุณครูแต่ละท่านต่างชื่นชมว่าการฝึกฝนทบทวนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วันนี้โดยการทำกิจกรรมจิตศึกษาbody scan และการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิด Active learning ยอดเยี่ยมมากขอบคุณครูทุกท่าน

โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply