ข้อเสนอขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

By | April 3, 2014 | Tweet

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะหัวหน้า “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูป­การศึกษา โดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งป­ระเทศไทย วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการหนุนเสริมพลังทางสังคมปฏิรูปการศึก­ษาเพื่อสุขภาวะของคนไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเ­สริมสุขภาวะ (สสส.)

ที่มา : Gunturret

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply