Tag Archives: ปฏิรูปการศึกษา

สมัชชาการศึกษาจี้ปฏิรูปรอบใหม่

จากการเสวนาเวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา : เวทีกลุ่ม เครือข่าย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเสนอขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะหัวหน้า “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

นักวิชาการแนะ 3 แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

เครือข่ายสภาคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ โดย ศ.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการปฏิรูปหลักสูตร และในฐานะหัวหน้าโครงการ “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ท่านมองอย่างไรติดตามได้กับวีดีโอนี้ครับ

เสียงประชาชนฯ ถามหาพลังร่วมปฏิรูปการศึกษา

การศึกษาที่ดี มีคนทำอยู่มากมาย .. คิดได้ ทำได้ แต่ไปไม่ถึงการปฏิรูป ชมย้อนหลัง เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556