วิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต

By beersoda | August 9, 2013 | Tweet

นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เรียนรู้ในเรื่อง “วิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง โดยคุณครูสมาน สิงห์ศร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สืบเนื่องจากการสืบค้นคว้าของนักเรียนในเรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสาน กับการเกษตรเชิงเดี่ยว เกิดข้อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต นักเรียนสนุกกับการทำงานและได้ความรู้ควบคู่ไปด้วยกัน

โดย: โรงเรียนบ้านเหล่าปาเป้ด

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply