การนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL

By beersoda | August 9, 2013 | Tweet

การนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL ตามโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะในโรงเรียนการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL ตามโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โรงเรียนมะค่าวิทยารับการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL ตามโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะในโรงเรียน โดยวิทยากรทีมงานพัฒนาโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่าน ดร.มานิตย์ อาษานอก เป็นให้คำแนะนำและเติมเต็มให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply