การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

By beersoda | August 9, 2013 | Tweet
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย
“การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ” โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
Category: กิจกรรมเครือข่ายฯ ภาพกิจกรรม โรงเรียนจำนันสายเจริญ โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย โรงเรียนนาขนวน โรงเรียนนาเจริญหนองแดง โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน โรงเรียนบ้านขะยูง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน โรงเรียนบ้านหนองขุ่น โรงเรียนบ้านหนองดุม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โรงเรียนบ้านอาโอยาม่า 2 โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไฮตาก โรงเรียนมะค่าวิทยา โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply