ภาพกิจกรรม การพัฒนาระบบ QA and CQI กลุ่มที่ 3

By | November 22, 2013 | Tweet

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา จัดกิจกรรม “การพัฒนาระบบ QA และ CQI กลุ่มที่ 3″ ที่ร.ร.บ้านหนองบัวขาว อ.เมือง และ ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2556

h

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply