ภาพกิจกรรม การพัฒนาระบบ QA and CQI กลุ่มที่ 2

By | October 16, 2013 | Tweet

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2556 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (Centre for Research on Education System: CRES) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบ QA และ CQI ณ โรงเรียนกุดเชียงมุน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี และโรงเรียนไฮตาก (กลุ่มที่ 2 อุบลราชธานี) โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเยียมชมกิจกรรมโรงเรียนกุดเชียงมุน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี และโรงเรียนไฮตาก ช่วงวันที่ 23-24 กันยายน 2556 และสรุปกิจกรรมในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5

h

โรงเรียนกุดเชียงมุน

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

โรงเรียนไฮตาก

สรุปกิจจกรรม ณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply