Tag Archives: การพัฒนาการศึกษา

สมัชชาการศึกษาจี้ปฏิรูปรอบใหม่

จากการเสวนาเวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา : เวทีกลุ่ม เครือข่าย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเสนอขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะหัวหน้า “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

นักวิชาการแนะ 3 แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

เครือข่ายสภาคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษาขอเอี่ยวปฏิรูป.. กลางกระแสการเมืองเชี่ยว

ท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูป หากจะมองข้ามการปฏิรูปการศึกษาไปเลยก็ใช่ที่ เพราะที่ผ่านมา การศึกษาไทยประสบปัญหาทั้งแนวลึกและแนวกว้างแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ การศึกษาไทยจะก้าวไปอย่างไร มาลองดูมุมของนักศึกษากัน

วิธีลงโทษนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

ตั้งแต่ปีมีการห้ามใช้ไม้เรียวลงโทษเด็กนักเรียนเมื่อหลายปีก่อน ต่างก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการยกเลิกในครั้งนั้นว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ บางเสียงสะท้อนที่ได้ยินถึงกับบอกว่า การยกเลิกใช้ไม้เรียวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กทุกวันนี้มีความก้าวร้าวขึ้น

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ต่างตื่นตัว และมีการพูดถึงบ่อยมากเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการปรับกระกวนการเรียนการสอนให้เด็กไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศที่นับวันยิ่งมีการแข่งขันสูง

การพัฒนาระบบ QA and CQI กลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (Centre for Research on Education System: CRES) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบ QA และ CQI